INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť BACKALDRIN Slovakia, spol. s r.o. IČO 31365949, so sídlom Galvaniho 12, 821 04 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri vedenom na okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, vložka 6415/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“) týmto dokumentom poskytuje svojim obchodným partnerom informácie o spracúvaní ich prípadných osobných údajov v súlade s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

1) Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa
Prevádzkovateľom je BACKALDRIN Slovakia, spol. s r.o., IČO 31365949 so sídlom Galvaniho 12, 821 04 Bratislava, ktorého je možné kontaktovať písomne na adrese sídla, elektronickou poštou na backaldrin@backaldrin.sk alebo telefonicky na čísle 0650 440 022.

2) Účel a právny základ spracúvania osobných údajov
Osobné údaje sú prevádzkovateľom spracúvané na základe týchto právnych základov:
a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,
b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy,
c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu,
d) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa.

3) Kategórie spracúvaných osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva také osobné údaje svojich obchodných partnerov, ktoré sú nutné k dosiahnutiu príslušného účelu spracúvania.
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo.

4) Príjemcovia osobných údajov
Okrem prevádzkovateľa môžu byť osobné údaje poskytnuté externým subjektom spracúvajúcim pre prevádzkovateľa daňovú a účtovnú agendu, poprípade iným profesionálnym poradcom (daňový poradca, audítor, advokát) a externým dodávateľom v prípade, že sú využívaní k plneniu zmluvných povinností podľa zmluvy s dotknutou osobou.

5) Doba uchovávania osobných údajov
Osobné údaje budú uložené po celú dobu trvania vzájomného obchodného vzťahu s prevádzkovateľom a po jeho skončení po dobu nevyhnutne potrebnú na ochranu práv a oprávnených záujmov prevádzkovateľa po dobu 4 roky.

6) Zdroj, z ktorého osobné údaje pochádzajú
Osobné údaje sú získané od dotknutej osoby, zo zmluvnej dokumentácie uzavretej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou, z verejne dostupných registrov, zoznamov, evidencií alebo webových stránok.

7) Práva dotknutých osôb
Prevázdkovateľ týmto poskytuje informácie o tom, že osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané, má nasledujúce práva:
• právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby
• právo požadovať opravu alebo výmaz osobných údajov, poprípade obmedzenie ich spracúvania
• právo namietať spracúvanie osobných údajov,
• právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo na prenosnosť týchto údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi
• právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať
• právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.