Wartości odżywcze

Zgodnie z wymogami rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 każdemu środkowi spożywczemu przeznaczonemu dla konsumenta finalnego lub do zakładów żywienia zbiorowego muszą towarzyszyć informacje na temat żywności zgodne z tym rozporządzeniem, w tym (dla większości produktów) informacje na temat wartości odżywczej. Przepisy dotyczące obowiązkowego znakowania żywności wartością odżywczą stosuje się od dnia 13 grudnia 2016 r. Wymóg ten dotyczy m.in. pakowanego pieczywa i wyrobów ciastkarskich przeznaczonych dla konsumentów finalnych.

W przypadku pieczywa oferowanego do sprzedaży konsumentowi finalnemu lub zakładom żywienia zbiorowego bez opakowania należy przekazać informację o składnikach alergennych zgodną z rozporządzeniem (UE) nr 1169/2011 oraz dane wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U. 2015 poz. 29) tj.:


Powyższe informacje podaje się w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego wyrobu lub w inny sposób, w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu. Jak widać, w przypadku pieczywa sprzedawanego luzem informacja o wartości odżywczej nie jest wymagana prawem, jeśli jednak jest podawana, to musi być zgodna z rozporządzeniem (UE) nr 1169/2011.

Obecnie znajdujemy się w okresie przejściowym, kiedy umieszczanie deklaracji na temat wartości odżywczej żywności ma charakter dobrowolny (wyjątkiem są produkty, dla których jest składane oświadczenie żywieniowe lub zdrowotne). Trzeba jednak mieć świadomość, że okres ten zbliża się ku końcowi, zaś samo obliczenie wartości odżywczej i wymiana etykiet mogą być czasochłonne i wymagają starannego zaplanowania. Od 13 grudnia 2016 r. na rynek będą mogły być wprowadzane jedynie środki spożywcze spełniające wymogi prawne w zakresie znakowania wartością odżywczą. Już dzisiaj, w przypadku środków spożywczych znakowanych wartością odżywczą na zasadzie dobrowolności, ta deklaracja musi być zgodna z rozporządzeniem (UE) nr 1169/2011. Obowiązek rzetelnego informowania konsumentów finalnych spoczywa na podmiotach, pod których nazwą lub firmą środki spożywcze są wprowadzane na rynek. W przypadku pieczywa są to zwykle jego producenci. Odpowiednie i rzetelne przygotowanie informacji na temat produktów piekarskich i ciastkarskich powinno zatem stanowić główną zasadę przy tworzeniu etykiet.

Mając powyższe na uwadze, już dzisiaj oferujemy naszym Klientom pomoc w obliczaniu wartości odżywczej ich produktów.

Więcej informacji:
Anna Berezińska
Specjalista ds. Jakości/Quality Specialist
Tel.: +48 22 546 13 03, +48 22 648 20 80
aberezinska@backaldrin.pl