backaldrin international

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Általános rendelkezések:

A jelen ÁSZF tartalmazza a BACKALDRIN HUNGARIA KFT termékeinek rendeléséhez szükséges feltételeket az alábbiak szerint:

A BACKALDRIN HUNGARIA KFT üzleti partnereink, vásárlóink, a BACKALDRIN HUNGARIA KFT által forgalmazott termékekre vonatkozó megrendeléseiket, rendszeresen leadhatják.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Szolgáltató adatai:

Cégnév: Backaldrin Hungaria Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely címe: 2310 Szigetszentmiklós-Lakihegy, II. Rákóczi Ferenc út 20-22.
Cégjegyzékszám: Cg.13-09-105422
Nyilvántartást vezető cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék
Adószám: 12226665-2-13.
Bankszámlaszám: 18400010-03447879-20101011 Oberbank AG Magyarországi Fióktelep

Elektronikus levelezési címe: kozpont@backaldrin.hu
Telefonszáma: +36 24 540455
Nyitvatartási ideje: H-P: 8:00-16:00

Az általános szerződési feltételek elfogadása:

1. A Szolgáltató által forgalmazott termékek megrendelésére kizárólag fogyasztónak nem minősülő igénybevevő (továbbiakban felhasználó) jogosult.

2. A Szolgáltató termékeinek megrendeléséhez minden esetben előzetes regisztráció szükséges. A regisztráció a felhasználó képviselőjének, a Szolgáltató székhelyén személyesen történő nyilatkozattételével, vagy a Szolgáltató üzletkötője előtt személyesen történő nyilatkozattételével valósulhat meg.

3. A vásárlás során a felhasználó, ha a szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a rendelésportál felhasználója között.

4. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a szolgáltatást, nem regisztrálhat, és nem küldhet megrendelést sem.

A szolgáltatás működése, a megrendelés lépései:

1. regisztráció
2. megrendelés összeállítása
3. tételek hozzáadása a megrendeléshez, tételek törlése a megrendelésből
4. megrendelés véglegesítése
5. az adatbeviteli hibák ellenőrzése és javítása
6. a megrendelés elküldése
7. a megrendelés visszaigazolása.

Ha a felhasználó tévedésből mást rendelt, mint amit szeretett volna, és ezt utólag veszi észre, kérjük, haladéktalanul jelezze a Szolgáltató ügyfélszolgálatának valamelyik elérhetőségén.


A termék lényeges tulajdonságai:

A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

Kiszállítás, személyes átvétel:

1. A megrendelt termékeket személyesen, a Szolgáltató székhelyén lehet átvenni, vagy lehet kérni, hogy a Szolgáltató azokat szállítsa el a felhasználó székhelyére, telephelyére, fióktelephelyére.

2. Minden felhasználónak van egy fix szállítási napja, melyről a regisztráció során tájékoztatást kap. A leadott megrendelések minden héten ezen a fix szállítási napon kerülnek kiszállításra. A fix szállítási napot megelőző napon leadott rendeléseket abban az esetben tudjuk az adott heti szállítási napon teljesíteni, amennyiben a felhasználó a rendelését úgy küldi meg a Szolgáltató részére, hogy az 12:00 óra előtt a Szolgáltató számára hozzáférhetővé válik.

3. A megrendelt termékek személyes átvételére a Szolgáltató székhelyén, az adott felhasználóra vonatkozó fix szállítási naptól eltérő időpontban is sor kerülhet. Ebben az esetben a megrendelést úgy kell elküldeni, hogy az legkésőbb az átvételt megelőző nap 12:00 óráig a Szolgáltató számára hozzáférhetővé váljon.

4. A felhasználó köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomagolás sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

5. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem tudja teljesíteni, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a felhasználót haladéktalanul tájékoztatni.


Lehetséges fizetési módok:

1. Személyesen, készpénzben az áru átvételével egyidejűleg.
2. Banki átutalással.


Hibás teljesítés, jótállás:

A Szolgáltató a hibás teljesítésért a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6. könyvének XXII-XXV. fejezetei szerint köteles helytállni. Amennyiben a felhasználó szerződésszegést tapasztal a Szolgáltató részéről, köteles azt haladéktalanul a Szolgáltató felé bejelenteni annak érdekében, hogy a Ptk. szerinti jótállási kötelezettségét Szolgáltató teljesíteni tudja.


Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja:

1. Személyes bejelentés

A felhasználó bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónál, vagy a Szolgáltató üzletkötőjénél. Ekkor a Szolgáltató munkatársa a bejelentésről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:

- a felhasználó nevét, székhelyét, telephelyét, fióktelephelyét,
- a termék megnevezését, vételárát,
- a vásárlás időpontját,
- a hiba bejelentésének időpontját, a hiba leírását,
- a felhasználó által érvényesíteni kívánt igényt,
- a bejelentés rendezésének módját.

Ha a bejelentés rendezésének módja a felhasználó igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

A jegyzőkönyv másolatát a vásárló részére Szolgáltató átadja.

2. Írásban történő bejelentés
A felhasználó bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (Szolgáltató címe) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (Szolgáltató email címe ).
Ekkor a levélnek tartalmaznia kell:

- a felhasználó nevét, székhelyét, telephelyét, fióktelephelyét,
- a termék megnevezését, vételárát,
- a vásárlás időpontját,
- a hiba bejelentésének időpontját,
- a hiba leírását,
- a felhasználó által érvényesíteni kívánt igényt.


Szállítással kapcsolatos rendelkezések:

2. SZÁLLÍTÓ vállalja, hogy az általa forgalmazott terméket közvetlenül, vagy kapcsolatán keresztül a rendelt mennyiségben biztosítja a rendeléskor érvényes árakon.
SZÁLLÍTÓ kötelezi magát, hogy az árváltozást 15 nappal előbb írásban közli VEVŐVEL. Az új árakat SZÁLLÍTÓ csak ez után érvényesíti. Az árváltozás előtti megrendelést SZÁLLÍTÓ régi árakon teljesíti, függetlenül a teljesítés idejétől.

3. SZÁLLÍTÓ vállalja, hogy termékeit a gyártó specifikációjával (Adatlap), a gyártó által garantált, illetve a szakvéleménynek megfelelő állandó minőségben forgalmazza. A gyártó által szállítmányonként kiadott eredeti minőségi igazolás másolatát vevő részére biztosítja. A technológiához, ill. hatósági engedélyhez szükséges beltartalmi információkat megadja, betartva a gyártó által előírt titoktartást.
SZÁLÍTÓ vállalja, hogy a megrendelt árut, heti rendszerességgel, a SZÁLLÍTÓ által meghatározott napon, saját költségén VEVŐ telephelyére kiszállítja. Vállalja, hogy bizonyított minőségi kifogást saját költségén orvosol.

4. VEVŐ vállalja, hogy megrendeléseit min. 1 héttel, egyféle termék 1 t feletti rendelése, illetve különleges termékek kérése esetén 2 héttel korábban megadja, illetve egyezteti.

5. VEVŐ képviselője kijelenti, hogy a megrendelt áru ellenértékével rendelkezik, és vállalja, hogy az áru átvételétől számított külön megállapodásban rögzített időn belül SZÁLLÍTÓNAK a leszállított és számlázott áru ellenértékét a megadott bankszámlára átutalja.
Fizetési határidő lejárta után, késedelmes fizetés esetén:
- késedelmi kamatot fizet (jegybanki alapkamat kétszeresét)
- a kedvezmény megvonásra kerül.

6. SZÁLLÍTÓ a megrendelést nem, vagy csak készpénzért vállalja, ha VEVŐ az előző számla kifizetését nem teljesítette, illetve azt igazolni nem tudja. Előzőek alapján a kedvezmények megvonásra kerülnek.


Mind a VEVŐ, mind a SZÁLLÍTÓ vállalja, hogy adataiban beállt változást egymással azonnal közlik. Amennyiben a felek saját adataikban történt változást nem közölték, illetve azt bizonyítani nem tudják, és emiatt káruk keletkezik, azért a felelősséget maguk vállalják.